Delhi 02                                                                                 Photographs by Benoy K Behl

0059, Delhi. Rashtrapati Bhavan 0060, Delhi. Rashtrapati Bhavan 0061, Delhi. Rashtrapati Bhavan
0062, Delhi. Parliament House 0063, Delhi. Parliament House 0065, Delhi. Parliament House
0066, Delhi. Secretariat 0067, Delhi. Secretariat 0068, Delhi. Secretariat