Zanskar                                                                              Photograph by Benoy K Behl

   
Karsha Monastery, Zanskar