LADAKH 01                                                                        Photographs by Benoy K Behl

0001, Ladakh. Alchi 0003, Ladakh. Alchi 0004, Ladakh. Alchi
0005, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0007, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0008, Ladakh. Alchi,Sumtsek
0009, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0010, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0011, Ladakh. Alchi,Sumtsek
0014, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0015, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0016, Ladakh. Alchi,Sumtsek
0017, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0018, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0019, Ladakh. Alchi,Sumtsek
0020, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0021, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0022, Ladakh. Alchi,Sumtsek
0023, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0024, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0026, Ladakh. Alchi,Sumtsek
0027, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0028, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0029, Ladakh. Alchi,Sumtsek
0030, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0031, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0032, Ladakh. Alchi,Sumtsek
0033, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0034, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0035, Ladakh. Alchi,Sumtsek
0036, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0037, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0038, Ladakh. Alchi,Sumtsek
0039, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0040, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0041, Ladakh. Alchi,Sumtsek
0042, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0043, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0044, Ladakh. Alchi,Sumtsek
0045, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0046, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0047, Ladakh. Alchi,Sumtsek
0048, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0049, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0050, Ladakh. Alchi,Sumtsek
0051, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0053, Ladakh. Alchi,Sumtsek 0054, Ladakh. Alchi, Dukhang
0055, Ladakh. Alchi, Dukhang 0056, Ladakh. Alchi, Dukhang 0057, Ladakh. Alchi, Dukhang