LADAKH 02                                                                        Photographs by Benoy K Behl

0058, Ladakh. Alchi, Dukhang 0059, Ladakh. Alchi, Dukhang 0060, Ladakh. Alchi, Dukhang
0061, Ladakh. Alchi, Dukhang 0062, Ladakh. Alchi, Dukhang 0064, Ladakh. Alchi, Dukhang
0065, Ladakh. Alchi, Manjushri Lhakhang 0066, Ladakh. Alchi, Manjushri Lhakhang 0067, Ladakh. Alchi, Manjushri Lhakhang
0068, Ladakh. Alchi, Manjushri Lhakhang 0069, Ladakh. Alchi, Manjushri Lhakhang 0070, Ladakh. Alchi, Manjushri Lhakhang
0072, Ladakh. Alchi, Lotsawa Lhakhang 0073, Ladakh. Alchi, Lotsawa Lhakhang 0075, Ladakh. Alchi, Lotsawa Lhakhang
0077, Ladakh. Alchi, Lhakhang Soma 0078, Ladakh. Alchi, Lhakhang Soma 0079, Ladakh. Alchi, Lhakhang Soma
0080, Ladakh. Alchi, Lhakhang Soma 0081, Ladakh. Alchi, Lhakhang Soma 0082, Ladakh. Alchi, Lhakhang Soma
0083, Ladakh. Alchi, Lhakhang Soma 0084, Ladakh. Alchi, Lhakhang Soma 0085, Ladakh. Alchi, Lhakhang Soma
0087, Ladakh. Alchi, Lhakhang Soma 0088, Ladakh. Alchi, Lhakhang Soma 0090, Ladakh. Hemis Monastery
0091, Ladakh. Hemis Monastery 0092, Ladakh. Hemis Monastery 0094, Ladakh. Hemis Monastery
0095, Ladakh. Phugtal Monastery, Zanskar 0096, Ladakh. Phugtal Monastery, Zanskar 0098, Ladakh. Karsha Monastery, Zanskar
0100, Ladakh. Karsha Monastery, Zanskar 0102, Ladakh. Sani Stupa, Zanskar 0108, Ladakh. Basgo Palace and Monastery
0109, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0110, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0111, Ladakh. Basgo Palace and Monastery
0114, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0115, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0116, Ladakh. Basgo Palace and Monastery
0117, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0118, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0119, Ladakh. Basgo Palace and Monastery
0120, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0121, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0122, Ladakh. Basgo Palace and Monastery
0123, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0124, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0125, Ladakh. Basgo Palace and Monastery