LADAKH 03                                                                        Photographs by Benoy K Behl

0126, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0127, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0128, Ladakh. Basgo Palace and Monastery
0129, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0130, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0131, Ladakh. Basgo Palace and Monastery
0132, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0133, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0134, Ladakh. Basgo Palace and Monastery
0135, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0136, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0137, Ladakh. Basgo Palace and Monastery
0139, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0140, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0141, Ladakh. Basgo Palace and Monastery
0143, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0144, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0145, Ladakh. Basgo Palace and Monastery
0147, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0148, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0149, Ladakh. Basgo Palace and Monastery
0151, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0152, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0153, Ladakh. Basgo Palace and Monastery
0155, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0156, Ladakh. Basgo Palace and Monastery 0157, Ladakh. Lamayuru Monastery
0158, Ladakh. Lamayuru Monastery 0159, Ladakh. Lamayuru Monastery 0160, Ladakh. Lamayuru Monastery
0162, Ladakh. Lamayuru Monastery 0163, Ladakh. Lamayuru Monastery 0164, Ladakh. Lamayuru Monastery
0165, Ladakh. Lamayuru Monastery 0166, Ladakh. Lamayuru Monastery 0167, Ladakh. Lamayuru Monastery
0168, Ladakh. Lamayuru Monastery 0170, Ladakh. Lamayuru Monastery 0172, Ladakh. Mangyu Monastery
0176, Ladakh. Mangyu Monastery 0177, Ladakh. Mangyu Monastery 0184, Ladakh. Mangyu Monastery
0190, Ladakh. Mangyu Monastery 0191, Ladakh. Mangyu Monastery 0192, Ladakh. Mangyu Monastery
0193, Ladakh. Mangyu Monastery 0194, Ladakh. Mangyu Monastery 0195, Ladakh. Mangyu Monastery
0196, Ladakh. Mangyu Monastery 0197, Ladakh. Mangyu Monastery 0198, Ladakh. Mangyu Monastery