LADAKH 04                                                                        Photographs by Benoy K Behl

0199, Ladakh. Mangyu Monastery 0200, Ladakh. Mangyu Monastery 0202, Ladakh. Mangyu Monastery
0203, Ladakh. Mangyu Monastery 0205, Ladakh. Mangyu Monastery 0206, Ladakh. Mangyu Monastery
0207, Ladakh. Mangyu Monastery 0208, Ladakh. Mangyu Monastery 0209, Ladakh. Mangyu Monastery
0211, Ladakh. Mangyu Monastery 0212, Ladakh. Mangyu Monastery 0214, Ladakh. Mangyu Monastery
0215, Ladakh. Mangyu Monastery 0233, Ladakh. Mangyu Monastery 0237, Ladakh. Mangyu Monastery
0238, Ladakh. Mangyu Monastery 0239, Ladakh. Mangyu Monastery 0247, Ladakh. Mangyu Monastery
0248, Ladakh. Mangyu Monastery 0250, Ladakh. Mangyu Monastery 0251, Ladakh. Mangyu Monastery
0254, Ladakh. Mangyu Monastery 0256, Ladakh. Mangyu Monastery 0257, Ladakh. Mangyu Monastery
0259, Ladakh. Mangyu Monastery 0260, Ladakh. Mangyu Monastery 0261, Ladakh. Mangyu Monastery
0263, Ladakh. Mangyu Monastery 0264, Ladakh. Mangyu Monastery 0266, Ladakh. Mangyu Monastery
0267, Ladakh. Mangyu Monastery 0268, Ladakh. Mangyu Monastery 0269, Ladakh. Mangyu Monastery
0273, Ladakh. Mangyu Monastery 0275, Ladakh. Mangyu Monastery 0278, Ladakh. Sumda Monastery
0280, Ladakh. Sumda Monastery 0281, Ladakh. Sumda Monastery 0282, Ladakh. Sumda Monastery
0283, Ladakh. Sumda Monastery 0284, Ladakh. Sumda Monastery 0285, Ladakh. Sumda Monastery
0286, Ladakh. Sumda Monastery 0289, Ladakh. Sumda Monastery 0290, Ladakh. Sumda Monastery
0293, Ladakh. Sumda Monastery 0296, Ladakh. Sumda Monastery 0297, Ladakh. Sumda Monastery
0301, Ladakh. Sumda Monastery 0302, Ladakh. Sumda Monastery 0303, Ladakh. Sumda Monastery