LADAKH 05                                                                        Photographs by Benoy K Behl

0307, Ladakh. Phyang Monastery 0308, Ladakh. Phyang Monastery 0313, Ladakh. Phyang Monastery
0315, Ladakh. Phyang Monastery 0317, Ladakh. Phyang Monastery 0318, Ladakh. Phyang Monastery
0319, Ladakh. Phyang Monastery 0320, Ladakh. Phyang Monastery 0321, Ladakh. Phyang Monastery
0322, Ladakh. Phyang Monastery 0323, Ladakh. Phyang Monastery 0324, Ladakh. Phyang Monastery
0325, Ladakh. Phyang Monastery 0326, Ladakh. Phyang Monastery 0327, Ladakh. Phyang Monastery
0328, Ladakh. Phyang Monastery 0329, Ladakh. Phyang Monastery 0330, Ladakh. Phyang Monastery
0331, Ladakh. Phyang Monastery 0332, Ladakh. Phyang Monastery 0333, Ladakh. Phyang Monastery
0334, Ladakh. Phyang Monastery 0335, Ladakh. Phyang Monastery 0336, Ladakh. Phyang Monastery
0337, Ladakh. Phyang Monastery 0338, Ladakh. Phyang Monastery 0339, Ladakh. Phyang Monastery
0340, Ladakh. Phyang Monastery 0341, Ladakh. Phyang Monastery 0342, Ladakh. Phyang Monastery
0343, Ladakh. Phyang Monastery 0345, Ladakh. Phyang Monastery 0347, Ladakh. Phyang Monastery
0348, Ladakh. Phyang Monastery 0349, Ladakh. Phyang Monastery 0350, Ladakh. Phyang Monastery
0351, Ladakh. Phyang Monastery 0352, Ladakh. Phyang Monastery 0355, Ladakh. Phyang Monastery
0356, Ladakh. Phyang Monastery 0357, Ladakh. Phyang Monastery 0359, Ladakh. Phyang Monastery
0361, Ladakh. Phyang Monastery 0362, Ladakh. Phyang Monastery 0363, Ladakh. Phyang Monastery
0364, Ladakh. Phyang Monastery 0365, Ladakh. Phyang Monastery 0366, Ladakh. Phyang Monastery
0367, Ladakh. Guru Lhakhang 0368, Ladakh. Guru Lhakhang 0369, Ladakh. Guru Lhakhang