MANDU                                        Photographs by Benoy K Behl

Jahaz Mahal (01) Jahaz Mahal (02) Jahaz Mahal (03)
Palace of Baz Bahadur (04) Palace of Baz Bahadur (05) Palace of Baz Bahadur (06)
Jami Masjid (07) Jami Masjid (08) Jami Masjid (09)
Jami Masjid (10) Jami Masjid (11) Hathi Paga Mahal (12)
Hindola Mahal (13) Ashrafi Mahal (14) Darya Khan's Tomb (15)
 
Hoshang Shah's Tomb (16) Mandu (17)