NALANDA UNIVERSITY        Photographs by Benoy K Behl

Nalanda University (01) Nalanda University (02) Nalanda University (03)
Nalanda University (04) Nalanda University (05) Nalanda University (06)
Nalanda University (07) Nalanda University (08) Nalanda University (09)
 
Nalanda University (10) Remains of Nalanda University (11)