SHAH JAHAN'S BARADARI  Photographs by Benoy K Behl

Shah Jahan's Baradari  (01) Shah Jahan's Baradari (02)