SRI LANKA 01                                                                    Photographs by Benoy K Behl

0001, Sri Lanka. Sigriya Rock 0002, Sri Lanka. Sigriya Rock 0003, Sri Lanka. Sigriya
0004, Sri Lanka. Sigriya 0005, Sri Lanka. Sigriya 0006, Sri Lanka. Sigriya
0007, Sri Lanka. Sigriya 0008, Sri Lanka. Sigriya 0009, Sri Lanka. Sigriya
0010, Sri Lanka. Sigriya 0011, Sri Lanka. Sigriya 0012, Sri Lanka. Sigriya
0013, Sri Lanka. Sigriya 0014, Sri Lanka. Sigriya 0015, Sri Lanka. Sigriya
0016, Sri Lanka. Pollonnaruwa 0017, Sri Lanka. Pollonnaruwa 0018, Sri Lanka. Pollonnaruwa
0019, Sri Lanka. Pollonnaruwa 0020, Sri Lanka. Pollonnaruwa 0021, Sri Lanka. Pollonnaruwa
0022, Sri Lanka. Pollonnaruwa 0023, Sri Lanka. Pollonnaruwa 0024, Sri Lanka. Pollonnaruwa
0025, Sri Lanka. Pollonnaruwa 0026, Sri Lanka. Pollonnaruwa 0027, Sri Lanka. Pollonnaruwa