SRI LANKA 02                                                                    Photographs by Benoy K Behl

0028, Sri Lanka. Pollonnaruwa 0029, Sri Lanka. Near Pollonnaruwa 0030, Sri Lanka. Near Pollonnaruwa
0031, Sri Lanka. Dambulla caves 0032, Sri Lanka. Dambulla caves 0033, Sri Lanka. Dambulla caves
0034, Sri Lanka. Dambulla caves 0035, Sri Lanka. Dambulla caves 0036, Sri Lanka. Dambulla caves
0037, Sri Lanka. Dambulla caves 0038, Sri Lanka. Dambulla caves 0039, Sri Lanka. Dambulla caves
0040, Sri Lanka. Dambulla caves 0041, Sri Lanka. Dambulla caves 0042, Sri Lanka. Dambulla caves
0043, Sri Lanka. Abhayagiri 0044, Sri Lanka. Anuradhapura 0045, Sri Lanka. Anuradhapura
0046, Sri Lanka. Anuradhapura 0047, Sri Lanka. Anuradhapura 0048, Sri Lanka. Anuradhapura
0049, Sri Lanka. BO Temple 0050, Sri Lanka. Tooth Relic Temple 0051, Sri Lanka. Colombo
0052, Sri Lanka. Colombo 0053, Sri Lanka. Colombo 0054, Sri Lanka. Colombo