UTTAR PRADESH 02                                                  Photographs by Benoy K Behl

di-8098_0054_UP, Gupta temple,Sarnath di-8099_0055_UP, Gupta temple,Sarnath di-8100_0056_UP, Kumaradevi Vihara,Sarnath
di-8102_0058_UP, Pillar carving,Sarnath di-8103_0059_UP, Dharmarajika stupa,Sarnath di-8104_0060_UP, Dharmarajika stupa,Sarnath
di-8105_0061_UP, Mulgandhkuti vihara temple,Sarnath di-8106_0062_UP, Mulgandhkuti vihara temple,Sarnath di-8108_0064_UP, Imambara Shah Najaf, Lucknow
di-8109_0065_UP, Imambara Shah Najaf, Lucknow di-8110_0066_UP, Clock Tower, Lucknow di-8112_0068_UP, Lucknow
di-8113_0069_UP, Lucknow di-8114_0070_UP, Lucknow di-8116_0072_UP, Lucknow
di-8117_0073_UP, Lucknow di-8119_0075_UP,Angulimal Stupa,Sravasti di-8120_0076_UP,Angulimal Stupa,Sravasti
di-8121_0077_UP,Bodhi tree & Stupa,Sravasti di-8122_0078_UP, Kachchi Kuti,Sravasti di-8124_0080_UP,Kusinagar,Ramabhar Stupa
di-8125_0081_UP,Kusinagar,Ramabhar Stupa di-8130_0086_UP,Kusinagar di-8131_0087_UP,Kusinagar, Mathakuar
di-8132_0088_UP,Kusinagar,Mathakuar di-8133_0089_UP,Kusinagar,Monastic Ruins di-8135_0091_UP,Kusinagar, Monastic Ruins
di-8136_0092_UP,Kusinagar, Monastic Ruins di-8138_0094_UP,Kusinagar, Monastic Ruins di-8140_0096_UP,Kusinagar, Monastic Ruins
di-8141_0097_UP,Kusinagar,Parinirvana Temple di-8142_0098_UP,Kusinagar,Parinirvana Temple di-8143_0099_UP,Kusinagar
 
di-8144_0100_UP,Kusinagar di-8145_0101_UP,Kusinagar