UTTAR PRADESH 03                                                   Photographs by Benoy K Behl

di-8146_0102_UP,Kusinagar di-8147_0103_UP,Kusinagar,Buddha near Mathakuar Shrine di-8148_0104_UP,Kusinagar,Buddha near Mathakuar Shrine
di-8149_0105_UP,Kusinagar,Buddha near Mathakuar Shrine di-8151_0107_UP,Kusinagar di-8152_0108_UP,Kusinagar
di-8155_0111_UP,Taj Mahal, Agra di-8156_0112_UP,Taj Mahal, Agra di-8157_0113_UP,Taj Mahal, Agra
di-8159_0115_UP,Taj Mahal, Agra di-8160_0116_UP,Taj Mahal, Agra di-8161_0117_UP,Taj Mahal, Agra
di-8162_0118_UP,Taj Mahal, Agra di-8164_0120_UP,Taj Mahal, Agra di-8165_0121_UP,Taj Mahal, Agra
di-8166_0122_UP,Taj Mahal, Agra di-8168_0124_UP,Taj Mahal, Agra di-8170_0126_UP,Taj Mahal, Agra
di-8173_0129_UP,Taj Mahal, Agra di-8176_0132_UP,Taj Mahal, Agra di-8178_0134_UP,Taj Mahal, Agra
di-8179_0135_UP,Taj Mahal, Agra di-8182_0138_UP,Taj Mahal, Agra di-8184_0140_UP,Taj Mahal, Agra
di-8185_0141_UP,Taj Mahal, Agra di-8186_0142_UP,Taj Mahal, Agra di-8187_0143_UP,Taj Mahal, Agra
di-8189_0145_UP,Taj Mahal, Agra di-8190_0146_UP,Taj Mahal, Agra di-8192_0148_UP,Taj Mahal, Agra
di-8193_0149_UP,Taj Mahal, Agra di-8194_0150_UP,Taj Mahal, Agra di-8195_0151_UP,Akbar's tomb, Sikandra
 
di-8197_0153_UP,Akbar's tomb, Sikandra di-8199_0155_UP,Akbar's tomb, Sikandra