VIKRAMSHILA UNIVERSITY                                Photographs by Benoy K Behl

Vikramshila University (01) Vikramshila University (02) Vikramshila University (03)
   
Vikramshila University (04)